Vorming & Toerusting

Bij vorming en toerusting denk ik aan geloofscommunicatie en volwasseneneducatie op het terrein van christelijke spiritualiteit en theologie. Vorming en toerusting zie ik als één van mijn sterkste kanten. Thema-avonden, cursussen en groepsgesprekken over persoonlijk geloof heb ik altijd met veel genoegen geleid. Als pennenvrucht n.a.v. mijn interactieve groepswerk heb ik een oecumenisch leerboek christelijke spiritualiteit voor een breed publiek geschreven: Geroepen tot navolging. Christelijke spiritualiteit in verleden en heden als bron van inspiratie voor de toekomst, Utrecht 2017.

Op het terrein van vorming en toerusting zou ik wellicht ook uw gemeente of parochie nieuwe impulsen kunnen bieden. Ik ben beschikbaar voor het houden van lezingen en het geven van cursussen. Hierbij kunt u kiezen uit de volgende thema’s.

Lezingen:

  • Wat was de “Moderne Devotie” voor een beweging? Wie waren Geert Grote, Florens Radewijns en de hunnen?

  • Wat kunnen we leren van het boek Imitatio Christi ofwel De navolging van Christus? (toegeschreven aan Thomas van Kempen)

  • Wat is ‘navolging’? Wat betekent ‘Jezus Christus navolgen’?”

  • Johann Michael Sailer (1751-1832): theologieprofessor en kerkleider in een roerige tijd.

  • Christen versus nazi. Christelijke spiritualiteit als bron van ideologiekritiek en geestelijke weerbaarheid

  • Prof. Dr. Titus Brandsma O.Carm. (1881-1942): een martelaar voor de vrijheid van onderwijs en drukpers.

  • De theoloog Dr. Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Waarom zijn diens leven en werk nu nog actueel?

Cursussen:

  • Christelijke spiritualiteit in Schrift en traditie als bron van inspiratie voor mensen van nú (modules per tijdvak / beweging / persoonlijkheid / werk)

  • Hoe zou een praktische leefregel voor hedendaagse christenen er uit kunnen zien?

Daarnaast heb ik ervaring in het leiden van bezinningsdagen en het begeleiden van excursies naar monumentale kerken, musea, kloosters en pelgrimsoorden.

Zoals reeds vermeld, ben ik – naast mijn reguliere werkzaamheden – in principe beschikbaar als gastspreker of cursusleider. Wat de zakelijke kant van dit werk op declaratiebasis betreft, ga ik uit van in de kerk geldende vergoedingsregelingen voor incidentele hulpdiensten.