Dr. P.J.M.A. van Ool, Geroepen tot navolging

Inhoudsopgave van:

Dr. P.J.M.A. van Ool, Geroepen tot navolging. Christelijke spiritualiteit in verleden en heden als bron van inspiratie voor de toekomst, Utrecht 2017 [= Handboek Christelijke Spiritualiteit]

 

Inleiding

 • 1.0 Verduidelijking van de gebruikte terminologie
 • 1.1 Wat is ‘spiritualiteit’?
 • 1.2 Wat is ‘navolging’?
§ 2.0    De huidige maatschappelijke en kerkelijke context
 • 2.1 Het verschijnsel ‘spiritualiteit’ in de tegenwoordige samenleving

Kritische evaluatie van het verschijnsel ‘nieuwe spiritualiteit’

 • 2.2 De huidige kerkelijke context

De rooms-katholieke context

De protestantse context

Kritische evaluatie van de hedendaagse kerkelijke context van spiritualiteit

Herbezinning en herijking in tijden van crisis

 • 3.0 Wat mag de lezer(es) verwachten van dit boek?

Hoofdstuk 1: De navolging van Jezus Christus in het Nieuwe Testament

 • 1 De navolging van Jezus in contrast met het discipelschap bij joodse schriftgeleerden
 • 2 Omvorming van de oorspronkelijke gestalte van navolging van Jezus ‘na Pasen’
 • 3 Het thema ‘navolging’ in de synoptische evangeliën
 • 3.1 De terminologie van de navolging bij de synoptici
 • 3.2 Navolging van Jezus in stricte zin: mobiel discipelschap ter voorbereiding op medewerkerschap
 • 3.3 Navolging van Jezus in brede zin: De rol van plaatselijke sympathisanten
 • 3.4 Een controversiële kwestie: Vrouwen in de navolging van Jezus?
 • 3.5 Navolging van Jezus bij de afzonderlijke synoptici
 • 4 Navolging van Jezus in het Evangelie volgens Johannes
 • 5 Navolging en nabootsing in de paulijnse en deutero-paulijnse literatuur
 • 6 Nabootsing van Jezus in de Eerste Petrusbrief
 • 7 Navolging van de verhoogde Christus in het boek Openbaring van Johannes
 • 8 Korte terugblik

Hoofdstuk 2: Christelijke spiritualiteit in de Oudheid

Chronologische tijdtabel: de vroege Kerk

 • 1 Spiritualiteit van de navolging van Jezus Christus in de vroege Kerk van de eerste drie eeuwen

Spiritualiteit van het martelaarschap

 • 2 Spiritualiteit van de navolging van Jezus Christus in de Kerk vanaf de Contantijnse Wending
 • 2.1 Het monastieke leven
 1. Het eremietendom of kluizenaarschap
 2. Het coenobietendom of kloosterleven
 • 2.2 De kerkvaders en hun spiritualiteit
 1. Kerkvaders van het Oosten

Johannes Chrysostomus en zijn spiritualiteit

 1. Kerkvaders van het Westen

Aurelius Augustinus en de augustiniaanse spiritualiteit

 • 3 Korte terugblik

Hoofdstuk 3: Christelijke spiritualiteit in de vroege Middeleeuwen

Chronologische tijdtabel: de kerk in de vroege Middeleeuwen

 • 1 Benedictus van Nursia en zijn leefregel
 • 2 Pelgrimschap omwille van Christus

Willibrord

Bonifatius

 • 3 De gregoriaanse zang
 • 4 Korte terugblik

Hoofdstuk 4:         Christelijke spiritualiteit in de hoge Middeleeuwen

Chronologische tijdtabel: de Kerk in de hoge Middeleeuwen

 • 1 Benedictijnen

De abdij van Cluny en haar invloedsfeer

Hildegard von Bingen en haar benedictijnse mystiek       

 • 2 Cisterciënsers

Bernardus van Clairvaux en de bernardijnse spiritualiteit

Cisterciënserinnenmystiek in Helfta: Christusmystiek

 • 3 Kartuizers

Bruno de Kartuizer

Kartuizerspiritualiteit

Ludolf van Saksen

Latere ontwikkelingen

 • 4 Koorheren
 • 5 Bedelorden

Franciscus van Assisi en de franciscaanse spiritualiteit

Clara van Assisi en de clarissen

Bonaventura van Bagnoregio, de eerste franciscaanse kerkleraar

 • 6 Korte terugblik

Hoofdstuk 5: Christelijke spiritualiteit in de late Middeleeuwen

Chronologische tijdtabel: de Kerk in de late Middeleeuwen

 • 1 De Moderne Devotie

Geert Grote

Thomas van Kempen

De “Imitatio Christi”

 • 2 Volksdevotie in de Middeleeuwen

Heiligenverering

Reliekenverering

Pelgrimage

Kruiswegdevotie

Problematische religieuze praktijken

 • 3 Korte terugblik

Hoofdstuk 6: Christelijke spiritualiteit in de zestiende eeuw

Chronologische tijdtabel: de Kerk in de zestiende eeuw

 • 1 De grote reformatoren en hun spiritualiteit
 • 1.1 Maarten Luther en de lutherse spiritualiteit
 • 1.2 Huldrych Zwingli en de zwingliaanse spiritualiteit
 • 1.3 Johannes Calvijn en de calvinistische spiritualiteit
 • 2 Spiritualiteit binnen de Katholieke Hervorming
 • 2.1 Ignatius van Loyola en de ignatiaanse spiritualiteit
 • 2.2 Hervorming van de Karmel

Teresa van Ávila en de theresiaanse spiritualiteit

Johannes van het Kruis en zijn bruidsmystiek

 • 3 De betekenis van het Concilie van Trente voor de spiritualiteit
 • 4 Korte terugblik

Hoofdstuk 7: Christelijke spiritualiteit in de zeventiende eeuw

Chronologische tijdtabel: de Kerk in de zeventiende eeuw

 • 1 Franse mystiek

Franciscus van Sales en de salesiaanse spiritualiteit

Pierre de Bérulle en de ‘Écôle Française’

Heilig-Hartverering

 • 2 De Nadere Reformatie en het piëtisme
 • 2.1 Nadere Reformatie

Willem Teellinck en zijn spiritualiteit

Gisbertus Voetius en zijn spirituele leer

 • 2.2 Piëtisme ‘in wording’

Paul Gerhardt en zijn spirituele liederen

 • 3 Het jansenisme

Blaise Pascal en zijn spirituele gedachten

 • 4 Korte terugblik

Hoofdstuk 8: Christelijke spiritualiteit in de achttiende eeuw

Chronologische tijdtabel: de Kerk in de achttiende eeuw

 • 1 Het Duitse piëtisme
 • 1.1 Gerhard Tersteegen en zijn piëtistische spiritualiteit
 • 1.2 Nikolaus Ludwig von Zinzendorf en zijn piëtistische spiritualiteit
 • 2 Rooms-katholieke spiritualiteit ten tijde van de Verlichting
 • 2.1 Alfonsus Maria de Liguori en de alfonsiaanse spiritualiteit
 • 2.2 Johann Michael Sailer en zijn spiritualiteit
 • 3 Korte terugblik

Hoofdstuk 9: Christelijke spiritualiteit in de negentiende eeuw

Chronologische tijdtabel: de Kerk in de negentiende eeuw

 • 1 Christelijke opwekkingsbewegingen
 • 1.1 Katholieke opwekkingskringen in het Duitse taalgebied

Ter illustratie: Pater Hofbauer versus professor Sailer

 • 1.2 Protestantse opwekkingskringen in het Duitse taalgebied

Theodor Fliedner en de diakonessenhuisbeweging

Johann Hinrich Wichern en de Inwendige Zending

 • 2 Hervormde opwekking in Nederland: Het Réveil

Twee markante, invloedrijke representanten van het Réveil

Ottho Gerhard Heldring en zijn Zettense stichtingen

Nicolaas Beets en zijn literaire oeuvre

 • 3 Opwekking in de Kerk van Engeland: De ‘Oxford Movement’

John Henry Newman als representant van de ‘Oxford Movement’

 • 4 Katholieke opwekking in Frankrijk: Herleving van het monnikendom en van het gregoriaans

Dom Prosper Guéranger OSB en de benedictijnse herleving

Herleving van de gregoriaanse zang

 • 5 Enkele invloedrijke spirituele auteurs
 • 5.1 Søren Aabye Kierkegaard en zijn existentialistische spiritualiteit
 • 5.2 Thérèse Martin en haar spiritualiteit van de ‘kleine weg’
 • 5.3 Charles Eugène de Foucauld en zijn spiritualiteit van ‘Nazareth’
 • 5.4 Charles Monroe Sheldon en zijn evangelicale spiritualiteit
 • 6 Korte terugblik

Hoofdstuk 10: Christelijke spiritualiteit in de twintigste eeuw

Chronologische tijdtabel: de Kerk in de twintigste eeuw

 • 1 Dietrich Bonhoeffer en de spiritualiteit binnen de ‘Bekennende Kirche’
 • 2 Frère Roger Schutz en de oecumenische spiritualiteit in Taizé
 • 3 De betekenis Vaticanum II voor de christelijke spiritualiteit
 • 4 De concilietheoloog Karl Rahner SJ en zijn transcendentale spiritualiteit
 • 5 ‘Nieuwe politieke theologie’ en spiritualiteit

Jürgen Moltmann en zijn politiek geëngageerde spiritualiteit

 • 6 Theologie en spiritualiteit van de bevrijding

Leonardo Boff en zijn spiritualiteit van de bevrijding

 • 7 Invloedrijke spirituele auteurs aan het einde van de twintigste eeuw
 • 8 Nieuwe geestelijke bewegingen en gemeenschappen in de Rooms-Katholieke Kerk
 • 9 Pelgrimage als spiritueel verschijnsel in de twintigste eeuw
 • 10 Korte terugblik

Hoofdstuk 11: Christelijke spiritualiteit in de eenentwintigste eeuw

Chronologische tijdtabel

 • 1 Internationale oecumenische spirituele centra in West-Europa

Iona (Groot-Brittannië)

Taizé (Frankrijk)

 • 2 Invloedrijke hedendaagse auteurs op het terrein van spiritualiteit

Hedendaagse spirituele auteurs uit de benedictijnse traditie

Pater Anselm Grün OSB en zijn spiritualiteit

 • 3 Korte terugblik

Hoofdstuk 12: Christelijke spiritualiteit voor vandaag

 • 1 Kritische evaluatie van opvattingen en uitingsvormen van de ‘navolging van Jezus Christus’ in de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit
 • 2 De navolging van Jezus Christus vandaag

Bijlagen: Twee schemata omtrent ‘navolging’

Schema 1: Het vocabulaire van de ‘navolging’

Schema 2: Kringen van volgelingen rondom Jezus van Nazareth

 

Lijst van gebruikte afkortingen

Beredeneerde bibliografie

Verklarende woordenlijst

Register van persoonsnamen

 

 

NOTA BENE: VOOR EEN INHOUDSOPGAVE MET PAGINANUMMERS EN EEN GEDEELTE VAN HET BOEK ZIE DE WEBSITE VAN DE UITGEVERIJ:

http://www.kok.nl/boek/geroepen-tot-navolging/