Liturgie & Prediking

Op het terrein van de liturgie hecht ik waarde aan goed verzorgde, stijlvolle vieringen in combinatie met een degelijk voorbereide prediking. Ik ga in beginsel uit van de concrete setting in het (kerkelijk) jaar en van de daarbij behorende schriftlezingen. Op het hieruit gekozen thema stem ik de verschillende elementen van samenzang en andere vormen van kerkmuziek af. In de kerkmuziek gaat mijn voorkeur uit naar klassieke gezangen uit het Liedboek, maar ook naar Taizéliederen en naar (andere) eigentijdse liederen, zoals b.v. van H. Jongerius, G. Landman, H. Oosterhuis en S. de Vries.

Ik waardeer het als er een cantorij of ander kerkkoor beschikbaar is ter ondersteuning van de gemeentezang. Ook juich ik het toe als er incidenteel b.v. een cantatekoor of instrumentaal ensemble bij een kerkdienst betrokken kan worden. Wanneer er gekwalificeerde musici bij een dienst betrokken zijn, bied ik hen graag de ruimte om vanuit hun eigen, specifieke deskundigheid medewerking te verlenen. Wat predikanten niet met woorden kunnen zeggen, kunnen musici immers vaak wel in klanken vertolken. Mogelijkheden tot vernieuwing inzake liturgie en kerkmuziek hangen wat mij betreft sterk af van het draagvlak dat hiervoor bestaat in de gemeente.

Op het gebied van de verkondiging zie ik voor mij, als dienaar van het Woord, vooral een taak in de prediking weggelegd. Het doel van de prediking is voor mij de voortgang van het Evangelie. In mijn prediking probeer ik vanuit hedendaags perspectief telkens een ander facet van de kern van het Evangelie te belichten, opdat Gods Woord ook mensen van tegenwoordig kan bereiken en inspireren. In dit kader probeer ik een link te leggen tussen het Evangelie en actuele ontwikkelingen in kerk en samenleving. Hierbij concentreer ik mij liever op hoofdlijnen dan op ‘de waan van de dag’. Anders gezegd: Een goede preek is voor mij niet zozeer ‘stichtelijk’ of ‘onderhoudend’ maar veeleer kritisch en inspirerend. De preek moet stof voor bezinning en reflectie bieden, en stimuleren tot een christelijke leefwijze.

Als geordineerd pastor ben ik – naast mijn reguliere werkzaamheden – op declaratiebasis beschikbaar voor gastpreekbeurten. Wat onkostenvergoedingen betreft, hanteer ik de geldende kerkelijke tarieven.